Yurt Dışı Emeklilik ve SSK BİLGİ BAĞKUR Uzmanı
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

H U K U K B Ü R O M U Z

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
YURT DIŞI EMEKLİLİK
TENFİZ ( Tanıma )
GAYRİMENKUL
KİRA - TAHLİYE
İŞÇİ ALACAKLARI
ŞİRKET

DAVALARINIZ İÇİN 
HUKUK BÜROMUZU
ARAYINIZ.
 
Av.Neşat DİNER
0232 / 446 34 48
0232 / 483 30 09
0544 / 483 30 09
0532 / 177 91 07

BİR İLKİ BAŞARDIK

Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Fuat TÜTÜNCÜOĞLU'nun
Değerli müşterileri artık işleri ile ilgili ( Mahkeme ve Emeklilik durumlarını ) 
telefon ve mail ile değil Hazırlanmakta olan
yurtdisiemeklilikuzmani.
com
sitemize girerek,verilecek olan şifre ile kendileri görebilecektir.
Bu ... ! Sosyal Güvenlik Alanında TÜRKİYEDE BİR İLK olacaktır.
Bizlere güvenen Tüm Yurttaşlarımıza,Dostlarımıza Teşekkür ederim.
 
Saygılarımla
 
Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 
0232/4463448-4833009
www.fuattutuncuoglu.com

FUAT TÜTÜNCÜOĞLU

FUAT TÜTÜNCÜOĞLU
YÖNETİMİNDE OKUL TADINDA
BİRE BİR UYGULAMALI EĞİTİM
2018 YILI SOSYAL GÜVENLİK
UZMANLARININ
YILI OLACAK

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BUGÜN

İkramiye Davası Açanlar Anayasa Mahkemesine Mektup Gönderin

İkramiye Davası Açanlar Anayasa Mahkemesine Mektup Gönderin

Tarih 16 Ocak 2011, 14:32 Editör FUAT TÜTÜNCÜOĞLU

İkramiye Davası Açanlar Anayasa Mahkemesine Mektup Gönderin

İkramiye Davası Açanlar Anayasa Mahkemesine Mektup Gönderin

Geçmiş yıllarda bir müddet memuriyet yapmış ve sonrasında SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş kişiler, 2009 yılında Anayasa Mahkemesinin verdiği karar ile ikramiyelerini alabilme hakkına kavuştular ama Hükümet engellemek için yeni bir yasa çıkardı şimdi konu yeniden Anayasa Mahkemesine gitti ama 5 ay içinde karar çıkmazsa ikramiyeler tehlikeye girecek…
 
***Eski memurlara ikramiye hakkını Anayasa Mahkemesi vermişti

Memurlar emekli olduklarında en son T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince kesenek-prim ödemişlerse SGK’dan ikramiye alabilmekteydiler ama memur iken istifa edip sonrasında bir gün dahi olsa SSK veya Bağ-Kur’a prim ödeyerek (ister SSK’dan, ister Bağ-Kur’dan, ister İş Bankası Sandığından, ister Emekli Sandığından) emekli olmuş olanlara SGK ikramiye ödemiyordu. Anayasa Mahkemesi 2009 yılında verdiği karar bu haksızlığa son vermişti.

Kamu görevlilerine (memurlara) emekli olduklarında  ikramiye ödemesinde, memuriyetten (kamu görevinden) emekli olmanın yanı sıra en son prim ödenen Kanun’un da 5434 sayılı Kanun olması gerekmektedir.

Çünkü, birden çok sosyal güvenlik kurumuna prim-kesenek ödenmesi durumunda hizmetleri birleştiren, 2829 sayılı Kanunun “Emekli İkramiyesi” başlıklı 12 nci maddesinde bulunan “Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. Emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir” biçimindeki hüküm buna gerekçe edilmekteydi.

Ancak, bu durumu Danıştay 11. Dairesinin 2005/40 Esas sayılı başvurusuyla Anayasa Mahkemesine intikal eden 2829 sayılı Kanun’un ilgili maddesindeki “Son defa T.C. Emekli Sandığı’na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve …” ibaresini Anayasa Mahkemesi 05.02.2009 tarihli oturumunda iptal etti. Ancak aynı oturumda iptal hükmün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine de karar verildiği için hak sahipleri önce kararın yayımlanmasını, sonra da bir yılın geçmesini bekleyecekler demiştik. Mahkemenin kararı da 5 Haziran 2009 günlü Resmi Gazetede yayınlandı.

***Hükümet, Anayasa Mahkemesi kararına uymadı

Anayasa Mahkemesi kararına göre 5 Haziran 2010 gününe kadar eski memurların ikramiyelerini alabilmeleri için Hükümet TBMM’den kanun geçirmesi gerektiği halde tam tersi bir kanun çıkardı. 16 Haziran 2010 günü TBMM’de kabul edilen “5997 SAYILI BAZI KANUNLARDA VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”da, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına uygun düzenleme yapılması gerekirken aksi bir düzenleme yapıldı.

Bahsi geçen Kanun’un 14 üncü maddesi ile yapılan düzenlemeye göre;

MADDE 14- 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrası “Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden  emekli,  adi  malûllük veya vazife  malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve kendilerine mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise, bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden bu madde hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca bu maddenin yürürlük tarihi de 1 Haziran 2010 olarak belirtilmiştir.

***Eski memurlar dava açmaya başladılar

Hükümetin, Anayasa Mahkemesi kararına aykırı bir şekilde eski memurlara ikramiye ödenmesini engelleyen bir düzenleme yapması sonrasında eski memurlar ikramiye için bizim de bu köşeden 18 Haziran 2010 ve 29 Temmuz 2010 günleri yayınladığımız dilekçeler ile İdare Mahkemelerinde dava açmaya başladılar.

***Davalar yeniden Anayasa Mahkemesine gidiyor

Açılan davalar şimdi birer birer ara kararlar vermeye başladılar. Verilen kararlara göre, “Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karar işbu davanın sonucunu etkileyecek nitelikte bulunduğundan, Anayasa Mahkemesi’nce konu hakkında karar verilinceye kadar bakılan davanın bekletilmesine ve esas hakkında verilecek kararın ertelenmesine, Anayasa Mahkemesi’nin konu hakkındaki kararı beş ay içerisinde gelmezse davanın yürürlükteki kanun hükümlerine göre çözümlenmesine..” denmektedir. Bu durumda Anayasa Mahkemesi beş ay içinde karar vermezse eski memurların ikramiyesi tehlikeye girecek.

***Anayasa Mahkemesine mektup yağdırın

Emekli olmuş eski memurlar ikramiyelerinizin alınabilmesi Anayasa Mahkemesinin beş içinde karar vermesine bağlı, şayet Anayasa Mahkemesi beş ay içinde yeniden karar vermezse bu kere İdare Mahkemeleri yürürlükteki mevzuata göre karar vereceklerinden ikramiyelerinizi alma hakkınız olmayacak. İkramiyelerinizi istiyorsanız Anayasa Mahkemesine mektup gönderin.

***İdare Mahkemesi Kararı

“T.C.  ANKARA 14. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO:
2010/1475
                                                         BEKLETME KARARI
Davacı vekili Av. Özlem VARDAR tarafından (Emekli Sandığı‘na tâbi olarak çalıştıktan sonra SSK’ya  tâbi çalışan ve hizmet birleştirmesi yoluyla emekliye ayrılan davacı tarafından Emekli Sandığı’na tâbi olarak geçen sürenin karşılığı olan emekli ikramiyesinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na karşı açılan davada işin gereği görüşüldü: …

Emsal bir uyuşmazlıkta; Mahkememizin E: 2009/1433 sayılı dosyasında 21/09/2010 tarihli karar ile (19/06/2010 gün ve 27616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5997 sayılı Kanun’un 14.maddesi ile değişik) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun halen 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci tümcesinin” Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve ...“ şeklindeki ibaresinin Anayasanın 2, 10 ve l38’inci maddelerine aykırı olduğu kanaatiyle anılan ibarenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verildiğinden ve Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karar işbu davanın sonucunu etkileyecek nitelikte bulunduğundan, Anayasa Mahkemesi’nce konu hakkında karar verilinceye kadar bakılan davanın bekletilmesine ve esas hakkında verilecek kararın ertelenmesine, Anayasa Mahkemesi’nin konu hakkındaki kararı beş ay içerisinde gelmezse davanın yürürlükteki kanun hükümlerine göre çözümlenmesine, işbu kararın taraflara tebliğine, 21/12/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. “

Bu haber 5403 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

GÜNCEL

YIL YAŞ VE GÜN İLE EMEKLİLİK

YIL YAŞ VE GÜN İLE EMEKLİLİK YIL YAŞ VE GÜN İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR

EMEKLİLERİMİZ 1004

EMEKLİLERİMİZ 1004 Bundan böyle emeklilerimiz ile ilgili resim ve bilgileri www.fuattutuncuoglu.net adresimizden izleyebilirsiniz.
YIL YAŞ VE GÜN İLE EMEKLİLİK13 Aralık 2016

E M E K L İ L E R İ M İ Z

Emeklilerimiz ile ilgili Görsel ve Bilgileri
www.fuattutuncuoglu.net
web adresimizden inceleyebilirsiniz.
Güveniniz için sonsuz Teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Uzmanı

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

ANKET

YURT DIŞI EMEKLİLİK İÇİN MÜRACAAT ETTİNİZ Mİ


Tüm Anketler

Almanyaya TEŞEKKÜRLER

Ofisimize göstermiş oldukları İLGİ ve GÜVEN için
GURBETÇİLERİMİZE
sonsuz teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

FRANSAYA TEŞEKKÜRLER

Ofisimize göstermiş oldukları İLGİ ve GÜVEN için
GURBETÇİLERİMİZE
sonsuz teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Sayın Kullanıcı ve Ziyaretçimiz, www.sosyalguvenlikmusaviri.net sitemiz iş ve sosyal güvenlik konusunda , bilgilendirme amaçlı mevzuat, bilgi ve kültür platformudur. Web Sitemiz; 1 - Sitedeki bilgilerin kesinlik, doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını garanti etmez. 2 - Sitede yer alan bilgilerin kullanılmasından doğan veya doğabilecek, dolaylı veya dolaysız zararlardan sorumlu değildir. 3 - Sitemizden linki verilen her türlü web sitesi, program, neşriyat, kitap, dergi ve bezerlerinin içeriğinden ve kullanımından doğacak/doğabilecek olumlu/olumsuz zararlardan sorumlu tutulamaz. Sitemizde yer alan yazı, makale, açıklama, bilgi ve içeriğin tüm hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu doğrultusunda web sitemize aittir. Sitemizden herhangi bir şekilde kopyalama, alıntı yapılması, ticari amaçlı kullanılması, başka bir yerde yayınlanması yasaktır. Ancak web sitemiz kaynak gösterilmek kaydıyla, kısmen alıntı yapılarak başka yerde yayınlanabilir. Saygılarımla .. FUAT TÜTÜNCÜOĞLU - Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi